HomeStandpuntenFinanciën en risico's

Financiën en risico's

Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Middelen die worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de gemeente zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld, geld van de burger waar zuinig en verantwoord mee moet worden omgegaan. Daarom staat de SGP voor een transparant en gezond financieel beleid.

 

Met een goed financieel beleid het huis op orde.

Ook in financiële zin behoort een gemeente er voor te zorgen het huis op orde te hebben. Dat betekent inzicht hebben in wat nodig is voor een solide begroting. De kortingen op het gemeentefonds of budgettaire kortingen gerelateerd aan decentralisaties vragen om een expliciete keuze. Of het beleid aan de nieuwe financiële mogelijkheden aanpassen of extra begrotingsruimte vinden.

Risicomanagement

Het huis op orde betekent ook inzicht hebben in alle risico’s. Jaarlijks worden alle risico’s, zowel conjuncturele als beleidsrisico’s, in beeld gebracht.

Het gaat hierbij om:

  • De grootte van de risico’s en de kans dat een risico zich voordoet.
  • Datgene wat gedaan moet worden om de risico’s te voorkomen of de effecten te verzachten.

 

De mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeentelijke financiën vragen om een strategische visie voor de komende beleidsperiode en voor de lange termijn.

Transparantie

De SGP streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant zijn, betekent inzicht geven in de financiële mogelijkheden. Maar ook duidelijk zijn in de verantwoording van de bestede financiële middelen. De risicoparagraaf is een essentieel onderdeel van deze verantwoording. De SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na.

Belastingen

De gemeente krijgt uitkeringen van het Rijk om taken uit te kunnen voeren, maar ook door de gemeente wordt er belasting geheven. De SGP bepleit hierin terughoudendheid en wij willen graag een evenwicht tussen de voorzieningen voor de burgers en de te heffen belasting en draagkracht van de inwoners.

Subsidiebeleid

Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt doelstellingen van publiek belang te ondersteunen.