HomeStandpuntenBurger en bestuur

Burger en bestuur

Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. De SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de burger. Dat vraagt van bestuurders een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving.

 

Bestuur in interactie met de burger

Het gemeentebestuur hoedt zich voor isolement. Het zoekt gericht het contact met de samenleving en moedigt aan tot participatie.

Bestuur mét de samenleving

Het gemeenstebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Wat de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen.

Duidelijkheid

Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Er dient voorkomen te worden dat tegenover de burger verkeerde verwachtingen worden gewekt. Ambtenaren werken ten dienste van de burgers, maar het zijn geen loopjongens! In de gemeente Terneuzen dient "vraaggericht en klantvriendelijk werken" het motto van de gehele organisatie te zijn.

Verbinding

De samenleving vertoont een grote verscheidenheid. Het gemeentebestuur is gericht op een vreedzame samenleving.

Zichtbaarheid

De gemeente is de overheid die het dichst bij de burger staat. Het gemeentebestuur vult die positie in door zichtbaar, bekend en nabij te zijn.

Samenwerken/samengaan

De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er van rijkswege een aansporing tot opschaling, uist ook met het oog om de nieuwe taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De schaal waarop de taken zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden, staat daarom ter discussie.