HomeStandpuntenLeefomgeving

Leefomgeving

Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping moeten we bouwen en bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen en het water valt, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten van de (leef)omgeving.

Groen en wegen

 

Het groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid van de gemeente. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om energie te besparen, de geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. De SGP vindt een kwaliteitsniveau belangrijk, ook omdat groen sterk beeldbepalend is. Bij de inrichting van de openbare ruimte worden de aspecten van verkeersveiligheid en sociale veiligheid in voldoende mate meegenomen, zodat onoverzichtelijke en onveilige situaties worden voorkomen. Ook dient het wegenbeheersplan jaarlijks geëvalueerd te worden.

Water

Water wordt een steeds belangrijker onderwerp voor gemeentelijk beleid. De overheid is verplicht een waterplan op te stellen. Watersystemen en problemen van wateroverlast of verdroging houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom is overleg met het waterschap en de omliggende gemeenten noodzakelijk.

Milieubeleid

Het milieubeleid vraagt om een integraal plan. In een dergelijk beleidsplan komen de kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid, licht en afvalstoffenbeleid aan de orde. De SGP vindt dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld dient te geven in zaken als energiebesparing en CO2 -reductie.

Afvalstoffenbeleid

Het afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan. Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige productie van afval. Voor de SGP geldt het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels.

Verkeer

Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. Het aantal auto’s groeit nog steeds. De bestaande lokale en regionale wegen kunnen de groei niet overal aan. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de gemeente (kernen) om moeten worden geleid, om de kern te sparen. Het openbaar vervoer moet op peil blijven of verbeteren. Het fietsverkeer kan nog beter worden gestroomlijnd. De SGP hecht groot belang aan veilige voet- en fietspaden.

Speelplaatsenplan

Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een goede manier over de gemeente worden verdeeld. Volgens de SGP verdient het de aanbeveling om in een dergelijk plan rekening te houden met voldoende spreiding binnen de kernen, waardoor het mogelijk is dat kinderen op korte loopafstand kunnen spelen en bewegen. Voor de opgroeiende jeugd worden plaatsen aangewezen die bestand zijn tegen vandalisme. Voor ouderen worden voorzieningen voor ontmoeting en beweging gerealiseerd. Bij de inrichting van de omgeving wordt vooraf rekening gehouden met het aanleggen van speelplaatsen voor kinderen en beweegplaatsen voor ouderen.