HomeStandpuntenRuimtelijke ordening en wonen

Ruimtelijke ordening en wonen

Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het om verduurzaming (bijvoorbeeld duurzaam bouwen). Ook gaat het om een verantwoorde indeling van de openbare ruimte.

 

Structuurvisie

De SGP pleit voor een integrale langetermijnvisie in structuurvisies. Hierin moeten volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, natuur en recreatie afgewogen in beeld worden gebracht. Voldoende (milieu)ruimte heeft prioriteit zodat de economische motor (Kanaalzone) zich verder kan ontwikkelen. Een verdere groei van werkgelegenheid komt alle sectoren inclusief de leefbaarheid van de kernen ten goede.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan legt de vormgeving van de ruimte vast, nu en in de nabije toekomst.

Monumentenbeleid en archeologie

Nederland heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis komt tot uiting in de aanwezigheid van oude gebouwen met diverse bouwstijlen, archeologische vondsten en cultuurlandschap. Beeldbepalende bouwwerken, monumenten en de inrichting van het (cultuur)landschap geven karakter aan een gemeente en het landelijk gebied. De SGP vindt het belangrijk dat geschiedenis aandacht krijgt (educatie) en wil de cultuurhistorische waarden bewaren voor de toekomst.

Woningbouw en leefmilieu

Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieu. Er moeten verschillende woningen staan: sociaal, middelduur en duur. De SGP vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk; dit is te bereiken door vraaggericht in plaats van aanbodgericht te bouwen. Mede door verschillende bouwstijlen krijgt een gemeente karakter. Het is mogelijk om via bestemmingsplannen en grondexploitaties hierin sturend op te treden. In de Woonvisie wordt het woningbouwbeleid geformuleerd en op grond daarvan worden prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt.

Agrarische sector

De agrarische sector staat door diverse (markt)omstandigheden onder druk. Dit heeft tot gevolg dat agrariërs stoppen of naar functieverbreding zoeken. De SGP vindt dat verpaupering van het platteland voorkomen moet worden. Daarom moeten er mogelijkheden zijn om binnen de agrarische sector functieverbreding toe te staan.