HomeStandpuntenWerk en inkomen

Werk en inkomen

 

Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie dat niet kan, verdient ondersteuning van de overheid die zorgt voor haar burgers. Immers de overheid is een schild der zwakken. In het bijzonder denken wij aan hen die via de WSW hun werk doen, nu ook zij in een onzekere situatie verkeren. Hoe de participatiewet vorm zal krijgen is nog niet helemaal duidelijk, onze inzet is om de mensen bij Dethon hun werk te doen behouden.

Zondagsrust

Conform de Bijbel als Gods Woord en de christelijke traditie, is de zondag als de dag van de Heere een dag waarop de mens niet alleen moet, maar vooral ook mág rusten. De SGP is tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en winkelopenstelling op deze dag. Denk ook aan sociale motieven en de druk van grote ketens die ten koste gaat van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.

Werk!

De SGP wil economische activiteiten stimuleren. Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. Werk is geen vanzelfsprekendheid meer gezien de economische crisis. Daarom moeten we de komende tijd inzetten op groei van werkgelegenheid. Dit is mogelijk door een goed vestigingsklimaat te creëren, zodat bedrijven zich graag in onze gemeente vestigen.

Werkgelegenheid werkt net als een vliegwiel. Dit noemen we in Terneuzen de SGP-spiraal: méér bedrijvigheid, méér inwoners, méér inkomsten, instandhouding voorzieningen etc. Daarom moeten we onderzoeken of de tijd rijp is voor ontwikkeling van de westelijke kanaaloever. De kracht van Terneuzen ligt immers aan het water: havens, industrie, logistiek en dienstverlenende bedrijven. Terneuzen is daarbij een belangrijk knooppunt voor de binnenvaart. Daarom verdient de binnenvaart onze aandacht, o.a. door het zorgdragen voor voldoende ligplaatsen.

Geen werk?

Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen om aan werk te komen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en in de regio en met de sociale werkplaats. De SGP houdt oog voor mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen.

Financiële ondersteuning

Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomensondersteunende maatregelen zijn er voor burgers die een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. De SGP wil zich inspannen om het niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terug te dringen.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. De SGP vindt dat voorkomen beter is dan genezen. De SGP laat er geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient terug te betalen.